EN

Statuten van Mage-OS Nederland

Artikel 1 - Naam

De naam van de vereniging is Mage-OS Nederland.

Artikel 2 - Zetel

De vereniging is gevestigd in de gemeente Soest.

Artikel 3 - Doel

 1. De vereniging heeft ten doel de Nederlandse Magento community te ondersteunen.

 2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van ledenvergaderingen, samenstellen van werkgroepen, organiseren van bijeenkomsten en evenementen, en bundelen van kennis.

Artikel 4 - Leden

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die zich bij het bestuur als zodanig hebben aangemeld.

 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 5 - Begunstigers

Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door het bestuur vastgestelde bijdrage.

Artikel 6 - Toelating

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

Artikel 7 - Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:

 2. door opzegging door het lid;

 3. door opzegging door de vereniging. Dit kan slechts geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen. Wanneer het lid de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
 5. door het overlijden van het lid.

 6. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

 8. Bij opzegging kan een lid geen aanspraak maken op restitutie van reeds betaalde en/of openstaande contributies.

 9. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

Artikel 8 - Einde van de rechten en verplichtingen begunstigers

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.

 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 - Jaarlijkse bijdragen

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 10 - Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit drie of meer personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in artikel lid 2.

 2. De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.

 3. Leden kunnen zichzelf verkiesbaar stellen als bestuurslid voorafgaand aan de algemene vergadering.

 4. De benoeming van bestuursleden geschiedt door middel van een stemming tijdens de algemene ledenvergadering, waarbij een meerderheid van stemmen de doorslag zal geven.

Artikel 11 - Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek aftreden - Schorsing

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer deze voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na de benoeming af. De aftredende is herkiesbaar.

 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 4. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is;

 5. door schriftelijk bedanken.

Artikel 12 - Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur

 1. Het bestuur wijst uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan uit hun midden een vervanger voor een van deze rollen aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.

 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de eerstvolgende vergadering van het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden goedgekeurd.

 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 13 - Bestuurstaak - Vertegenwoordiging

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

 3. Het bestuur is bevoegd onder hun verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van hun taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging en vervreemdingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

 6. onverminderd het bepaalde onder artikel lid 5.B en/of 5.C het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van 10.000 (tienduizend) Euro te boven gaande;

 7. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
 8. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

 9. Onverminderd het in lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

 10. hetzij door het bestuur als geheel;

 11. hetzij door twee bestuursleden.

Artikel 14 - Jaarverslag - Rekening en verantwoording

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.

 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de in de tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van het onderzoek alle door de commissie gevraagde inlichtingen te verschaffen, deze desgewenst de verenigingskas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door deze gewenste inlichtingen te verschaffen, deze desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaren lang te bewaren.

Artikel 15 - Algemene vergaderingen

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende gedeelte van alle leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Artikel 16 - Toegang en stemrecht

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, een bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

 2. Over toelating van andere dan de in artikel lid 16.1 bedoelde personen beslist het bestuur en/of de algemene vergadering.

 3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.

 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Artikel 17 - Voorzitterschap - Notulen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en diens plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden goedgekeurd.

Artikel 18 - Besluitvorming van de algemene vergadering

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het artikel lid 18.1 bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

 7. Alle stemmingen geschieden mondeling of bij handopsteking. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.

Artikel 19 - Bijeenroeping algemene vergadering

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

Artikel 20 - Statutenwijziging

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een plek toegankelijk voor alle leden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

 4. Een statutenwijziging treedt in werking vanaf het moment van stemming.

Artikel 21 - Ontbinding

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de artikel leden 20.1, 20.2 en 20.3 is van overeenkomstige toepassing.

 2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, hier later genoemd als vereffenaars.

 3. Onder vereffening valt de restitutie van contributies van het laatste jaar aan leden en bijdragen door begunstigers van het laatste jaar, waar mogelijk.

 4. Het batig saldo na vereffening wordt een publieke bestemming gegeven, waarover wordt bepaald tijdens de algemene vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten.

 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Artikel 22 - Huishoudelijk reglement

 1. De algemene vergadering heeft een huishoudelijk reglement vastgesteld, welke gepubliceerd wordt op de website van de vereniging. Wijzigingen kunnen worden voorgesteld tijdens een algemene vergadering.

 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.